آیا این تجاوز نیست؟

خیلیها اصرار دارند تجاوز صورت نگرفته است. کسانیکه از پشت تریبونهای مردمی اصرار بر این قضیه دارند ۲ ماه است که کورکورانه به دنیا نگاه می‌‌کنند.

اگر به ۲ ماه گذاشته نگاه کنیم می بینیم که تجاوزهای زیادی صورت گرفته است . اول از همه در روز انتخابات که به شور و حقوق مردم تجاوز شد و بعد در خیابان ها. قانون اساسیبه صراحت گفته است تجمع آزاد است، ولیدر همین تجمعات نیز حقوق مردم زیر سوال رفت و قانون اساسیایران نیز مورد تجاوز قرار گرفت.

قانون که زیر سوال رفت نوبت به خود مردم شد. مگر اجازه کشتن مردم تجاوز به جان آنها نیست. آیا آن بسیجیکه به زنینامحرم سیلیمیزند به او تجاوز نکرده؟ یا ان لباس شخصی که تفگ خود را در می اورد و به سوی یک عده، مستقیم تیر میزند تجاوز به مردم ایران نکرده؟ آیا کسیکه مستقیم به قلب هم وطن من تیر میزند تجاوز به جان یک انسان نکرده است؟

تجاوز یعنیچه؟ مگر تجاوز کردن تعریفیبه جز این دارد که کسیبر حق کسیظلم کند، بزرگترین تجاوز را انجام داده است. در این ۲ ماه به همه ایرانیان تجاوز شده؛ به جانبازان ایران که ۸ سال جنگیدند تجاوز شد وقتیزیر پای هم رزمانشان اشک آور زدند، به شهدا هم تجاوز شده است وقتیکه در بهشت زهرا با باتوم به جان خانواده هایشان افتاندند. شهدا و جانبازان این زمانه هم از تجاوز مینالند و با مردم هستند. همان مردمی که در کنار جانبازان، جوانان و پیران به نماز جمعه می ایند تا در جاییکه نماز میخوانند خونشان را بریزند آیا این تجاوز به دین نیست؟

مگر کسیکه خود را بالاتر از دین می‌‌داند بر حق دین ظلم نکرده نماز کسیکه خود را بر امامان پیش میدارد. کسیکه احترام امام زمان را نگاه نمیدارد خود از دین به دوزار نیست. آیا اینها خود نشانه تجاوز به اسلام نیست؟

مگر وقتیکسیرا دستگیر میکنند و لباسش را در می اورند و ساعتها آب یخ روی آنها می پاشند یک نوع تجاوز نیست؟ وقتیبه مادری ۲۶ روز دروغ میگویند که پسرت زنده است و بعد جنازه اش را تحویل میدهند این تجاوز به عشق مادر نیست؟

وقتیپدری پیکر پسرش را از زندان تحویل میگیرد آیا کشتن انسانی در بند و بی پناه ، تجاوز به انسان نیست؟ مگر معنیواقعی تجاوز چیست؟ آیا مسئولین اینقدر نابینا هستند که در این دو ماهه تمام این تجاوزها را نادیده گرفته اند و به دنبال تجاوزهای دیگر هستند، آیا تجاوز هم خودی و غیر خودی دارد؟

تجاوزحتی به صحنههای دروغین تلویزیون هم آمده، وقتیکه زندانی در دادگاه بدون وکیل حاضر میشود بدون حضور خانواده و تلویزیون هم با آب و تاب بدون اشاره به این موضوع ، دادگاه نمایشی را به تصویر می کشد. یا اینکه کسانیکه دور از کشور خود هستند را بدون اطلاع به خانواده به مسخره میکشند تجاوز به حق قانونیآنها نشده هست؟ آیا زندان انفرادی خود یک نوع شکنجه یا تجاوز نیست؟ آیا این تجاوز نیست که کسیرا ۴۵ روز بدون وکیل و دیدن خانواده در حبس نگاه دارند؟

اتفاقهاییکه در ۲ ماه اخیر افتاده است و مردم نظاره بوده اند، خود نشانگر تجاوزهای غیر انسانیبوده و هیچ گونه توضیح و دلیل و برهانی نمیتواند آن را انکار کند. کسانی که در ملأعام با مردم چنین می کنند، در پشت درهای بسته چیمیکنند؟ آنچه در این ۲ ماه اتفاق افتاد تجاوز به فرد یا حتی تجاوز به انسان نیست. تجاوز به انسانیت است. این تجاوز به همه ماست چون ما همه با هم هستیم.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: